Coin163

dubbo常用配置及注意事项

直连提供者 在开发及测试环境下,经常需要绕过注册中心,只测试指定服务提供者,这时候...[查看全文]

最新文章
设计模式更多...
Solr更多...
CAS更多...
推荐精华更多...
Mybatis更多...
Spring更多...
Apache项目更多...
开源汇总更多...
Java更多...
Java异常更多...
开发工具更多...
安全权限更多...