Coin163

  • CAS单点登录(SSO)完整教程

    CAS单点登录(SSO)完整教程(2012-02-01更新) 一、教程说明 前言 教程目的:从头到尾细细道来单点登录服务器及客户端应用的每个步骤 单点登录(SSO):请看百科解释猛击这里打开 本教程使用的SSO服务器是Yelu大学研发的CAS(Central

    日期:2015年09月09日
  • CAS实现单点登录(SSO)经典完整教程

    一、简介                 1、cas是有耶鲁大学研发的单点登录服务器                  2、本教材所用环境 Tomcat7.2 JDK6 CAS Service 版本    cas

    日期:2015年05月08日